(1)
Ansani, M. Gian Giacomo (Mino) Fissore E Leopoldo (Dino) Puncuh. scrineum 2020, 16, 6-8.