YE, Qingtong, Wei ZHANG, Jingyi JIA, Xinghong LI, Yueyan ZHOU, Changping HAN, Xuehong WU, and Jiye YAN. “Fungal Pathogens Associated With Black Foot of Grapevine in China”. Phytopathologia Mediterranea 60, no. 2 (September 13, 2021): 303-319. Accessed October 28, 2021. https://oajournals.fupress.net/index.php/pm/article/view/12353.