PALAVOUZIS, Stavros, Alexandra TRIANTAFYLLOPOULOU, Christos TSOUKAS, Aliki K. TZIMA, and Epaminondas PAPLOMATAS. 2023. “Dual Labelled Probe Assays for Differentiation of Botryosphaeria Dothidea, Neofusicoccum Mediterraneum and Neofusicoccum Parvum, Based on Polymorphisms in the MAT1-2-1 Gene”. Phytopathologia Mediterranea 62 (2):177-82. https://doi.org/10.36253/phyto-14375.