YE, Qingtong, Wei ZHANG, Jingyi JIA, Xinghong LI, Yueyan ZHOU, Changping HAN, Xuehong WU, and Jiye YAN. 2021. “Fungal Pathogens Associated With Black Foot of Grapevine in China”. Phytopathologia Mediterranea 60 (2), 303-19. https://doi.org/10.36253/phyto-12353.