WANG, Xu, Chun-Guang WANG, Xiao-Yan LI, and Zheng-Nan LI. 2021. “Molecular Detection and Identification of a ‘Candidatus Phytoplasma solani’-Related Strain Associated With Pumpkin witches’ Broom in Xinjiang, China”. Phytopathologia Mediterranea 60 (1), 63-68. https://doi.org/10.36253/phyto-11066.