PALAVOUZIS, S., TRIANTAFYLLOPOULOU, A., TSOUKAS, C., TZIMA, A. K., & PAPLOMATAS, E. (2023). Dual labelled probe assays for differentiation of Botryosphaeria dothidea, Neofusicoccum mediterraneum and Neofusicoccum parvum, based on polymorphisms in the MAT1-2-1 gene. Phytopathologia Mediterranea, 62(2), 177–182. https://doi.org/10.36253/phyto-14375