Megale, Teresa. 2018. “Paolo Poli”. Drammaturgia 14 (4):205-48. https://doi.org/10.13128/Drammaturgia-24131.