Megale, T. (2018). Paolo Poli. Drammaturgia, 14(4), 205–248. https://doi.org/10.13128/Drammaturgia-24131