Bartalesi, Lorenzo, and Mariagrazia Portera. 2013. “Foreword”. Aisthesis. Pratiche, Linguaggi E Saperi dell’estetico 6 (2), 3-4. https://doi.org/10.13128/Aisthesis-13763.