Pichler, Alois. 2020. “A Typology of the Philosopher Ludwig Wittgenstein’s Writing of Text Alternatives”. Aisthesis. Pratiche, Linguaggi E Saperi dell’estetico 13 (2), 109-18. https://doi.org/10.13128/Aisthesis-11166.