(1)
Bartalesi, L.; Portera, M. Foreword. aisthesis 2013, 6, 3-4.